VISJON  VERDIER  

Visjon

Offshore Power Plant skal akselerer omstillingstempoet til et bærekraftig samfunn.

Misjon

Offshore Power Plant skal være ledende på økonomisk lønnsom teknologi innen flytende fornybar energi-  slik at andre må øke innovasjons tempoet.

Mål
  • Offshore Power Plant skal skape ESG verdier og økonomiske verdier for samfunnet, våre samarbeidspartnere og eiere.
  • Offshore Power Plant er et energiselskap som skal tilbyr fornybar energi, nasjonalt og internasjonalt.
Startegi   
  • Offshore Power Plant skal utvikle teknologi gjennom gammel og ny teknologi - kunnskap, utvikling, innovasjon og forskning-  evaluering og læring.
  • Offshore Power Plant skal ha flere sterke investorer og samarbeidspartnere som kjenne seg igjen i selskapets visjon, misjon og verdier. 
  • Offshore Power Plant skal arbeide smart, slik at vi utvikle oss raskt og effektivt.                             


Kjerneverdier 
  • Respekt
  • Ansvarlig
  • Mot
  • Nysgjerrig

Med respekt skal vi arbeide for mangfold uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell bakgrunn og tro. Vi skal respektere naturen og arbeide for å redusere menneskelige påvirkninger. Vi skal respektere våre samarbeidspartnere og konkurrenter. Ved å ha respekt tar vi andre på alvor- dette mener vi er et konkurransefortrinn.

Vi skal være ansvarlige og ta lederansvar ved å øke tempoet til det grønne skiftet. Vi skal være en samfunnsaktør som skaper industri og arbeidsplasser. Offshore Power Plant skal ikke akseptere uetisk forretningsetikk som korrupsjon, uredelige intensjoner mot enkeltmennesker, industri og samfunn. 

Med mot skal vi være tøff nok til å være først ute med innovativ teknologi. Vi skal være tøff nok til å ta opp konkurransen mot den etablerte energiindustrien. Gjennom vår visjon og misjon skal Offshore Power Plant bli en nasjonal og internasjonal energi selskap.

Offshore Power Plant skal være nysgjerrig ved å stille de rette spørsmålene. Vi skal aldri slutte å utvikle- og omstille oss. Ved å være nysgjerrige skal vi alltid ligge foran våre konkurrenter. Dette til det beste for eierne og samfunnet.


Kontakt

Telefon: 949 85 589

E-post: Atle.Lothe@offshorepowerplant.no

©Copyright Offshore Power Plant